Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Sikertörténetek pályázattal kapcsolatosan

 

 1. BEVEZETÉS, A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI HÁTTERE

A PWA – Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Egyesület”) elkötelezett a magánszféra és a személyes adatok védelme mellett. Az Egyesület a működése során folyamatosan biztosítja azt, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a hatályos jogi előírásoknak, amelyek különösen:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, angolul General Data Protection Regulation – a továbbiakban: „GDPR”), és
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”).

Az Egyesület a SEED Kisvállalkozás- fejlesztés Alapítvány a „Digitális Startup Stratégia női vállalkozások fejlesztésére vonatkozó elemeinek fejlesztését szolgáló mintaprojekt”-jének támogatására és a vele való együttműködés kapcsán a projektbe való jelentkezéstől kezdve a pályázati oldalon (www.pwa.hu/sikertortenet) vagy a sikertortenet@pwa.hu címre érkezően kezeli a pályázó (a továbbiakban: „Pályázó”) személyes adatait a Pályázati eljárás lefolytatása, és az eredményének kiadása céljából.

Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő a jelen tájékoztató útján ad felvilágosítást a Jelentkező részére a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tényekről, így elsősorban az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, valamint a Jelentkező adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 1. AZ ADATKEZELŐ KILÉTE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete

székhely: 2030 Érd, Fűrészelő utca 8.

adószám: 18244748-1-43

képviseli: Katona Melinda, egyesület elnöke

telefonszám: +36 (30) 445-3487

e-mail cím: info@pwa.hu

honlap: https://pwa.hu/

 1. A TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

A jelen tájékoztató 2018. december 17. napjától kezdve hatályos. Az Egyesület fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amelyről kellő időben, a változtatás jellege által indokolt módon értesíti az érintetteket.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Az Egyesület a pályázatba történő jelentkezés során a személyes adatok alábbi, a Jelentkezőtől származó kategóriáit gyűjti és kezeli (a továbbiakban együttesen: ”Jelentkezői Adatok”):

 1. A pályázó neve, beosztása
 2. A pályázó email címe
 3. A pályázó telefonszáma
 4. A pályázó pályázatban leírt története
 5. Esetlegesen a Jelentkező által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok
 6. A pályázó fotója

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Egyesület a Jelentkezői Adatokat az előminősítési folyamatban kezelt jelentkezések feldolgozása, értékelése és megosztása céljából kezeli.

Az Egyesület értékelését és a döntés meghozatalát követően az Egyesület a Jelentkezők Jelentkezési Adatait, mint feladatot meghatározó projekt megvalósítására létrejött a SEED Kisvállalkozás- fejlesztés Alapítvány a „Digitális Startup Stratégia női vállalkozások fejlesztésére vonatkozó elemeinek fejlesztését szolgáló mintaprojekt”-jének támogatására és a vele való együttműködés kapcsán a megvalósítási és fenntartási kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli tovább, illetve – külön erre irányuló hozzájárulás esetében – marketing célból kezel személyes adatokat. A marketing célú adatkezelés e-mail hírlevelek küldésén keresztül az Egyesület aktuális programjairól és hasonló információkról való tájékoztatást takarja.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas. Ennek érdekében az Egyesület marketing céljaira történő adatkezelés a jelen tájékoztató 4. pontjában felsorolt személyes adatok közül kizárólag az alábbi adatokra terjed ki:

 1. A pályázó neve, beosztása
 2. A pályázó email címe
 3. A pályázó telefonszáma
 4. A pályázó története
 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Egyesület a SEED Kisvállalkozás- fejlesztés Alapítvány a „Digitális Startup Stratégia női vállalkozások fejlesztésére vonatkozó elemeinek fejlesztését szolgáló mintaprojekt”-jének támogatására és a vele való együttműködési projekt kapcsán keretében valósítja meg a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai alapján.

Az Egyesület a Jelentkező önkéntes hozzájárulása, illetve a fent hivatkozott kormányrendelet alapján kezeli a Jelentkező személyes adatait.

Az Egyesület által kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása kizárólag a Jelentkező által megadott információ.

A jelen tájékoztatóval érintett személyes adatok Jelentkező általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok a jelentkezés elbírálásához szükségesek.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Egyesület a pályázatra érkezett jelentkezésekkel kapcsolatos személyes adatokat a Sikertörténetek Projekt folyamat lezárultáig vagy a jelentkezés Jelentkező általi visszavonásáig kezeli.

Az Egyesület a Jelentkező külön önkéntes hozzájárulása esetében a hozzájárulás visszavonásáig marketing célból kezeli az ehhez szükséges, a tájékoztató 5. pontjában felsorolt személyes adatokat.

 

 1. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK, ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS CÍMZETTEK

A Jelentkező személyes adatainak megismerésére kizárólag az Egyesületnek a jelentkezéseket feldolgozó, illetve az azokat elbíráló kiválasztási eljárásában résztvevő tisztviselői, munkavállalói jogosultak.

A Jelentkezői Adatok megismerésére jogosultak ezen felül az értékelési folyamatba bevonásra kerülő szakértők, úgymint:

 • Az Egyesület képviselői és munkatársai, valamint az pályázatokat elbíráló külső meghívottak
 • SEED Kisvállalkozás- fejlesztés Alapítvány képviselői

A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akiknek a feladatuk ellátásához, felelősségi körük teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Jelentkezői Adatokhoz való hozzáférés. Ezen személyek a személyes adatokat az Egyesület utasításainak megfelelően, a feladatuk végzéséhez szükséges módon használhatják, és kötelesek azokat bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő a fentebb felsoroltakon kívüli harmadik fél számára adatokat nem ad át, amely alól csak a jogszabályban előírtak képeznek kivételt (így, ha bírósági vagy hatósági, pl. rendőrségi vagy ügyészségi megkeresés érkezik adatszolgáltatás iránt).

 

Az Egyesület az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe:

Adatfeldolgózó elérhetőségei:

Adatfeldolgozó neve: Borealis Catalyst Group kft.

Adatfeldolgozó címe: 2030 Érd, Fűrészelő u. 8

Adatfeldolgozó adószáma: 12780046-2-13

A személyes adatokat nem továbbítja az Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Egyesület a jogszabályi előírások szerinti biztonsági intézkedések bevezetésével gondoskodik arról, hogy megőrizze a Jelentkező személyes adatainak titkosságát és sértetlenségét, így különösen megelőzze a személyes adatok véletlen elvesztését vagy felhasználását, a személyes adatok jogosulatlan módosítását, közzétételét, továbbá az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

Amennyiben ilyen adatvédelmi incidens az alkalmazott informatikai és szervezési óvintézkedések ellenére mégis bekövetkezne, annak kezelésére az Egyesület eljárásrendet vezetett be, és az incidensről a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tájékoztatja az érintett Jelentkezőt és értesíti az illetékes hatóságot.

 1. A JELENTKEZŐ JOGAI

A Jelentkező az alábbi jogosultságokkal rendelkezik az Egyesület által végzett adatkezelés kapcsán:

 

10.1 Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):

Jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, amely lehetővé teszi, hogy a Jelentkező visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban létéről és módjáról, jellemzőiről, valamint erre vonatkozó igény esetén kézhez kapja az Egyesület által kezelt személyes adatai másolatát, hogy meggyőződhessen a jogszerű adatkezelésről.

 

10.2 Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk):

A Jelentkező kérheti az Egyesület által kezelt személyes adatai helyesbítését a bármely okból hiányos vagy pontatlan személyes adatai kiegészítése, illetve kijavítása érdekében.

 

10.3 Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikk):

Jogosult kérni a személyes adatai törlését vagy eltávolítását, amennyiben az Egyesület számára (már) nincs megfelelő, jogszerű ok azok további kezelésére, így:

 • az adatkezelés célja már nem áll fenn, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához;
 • a Jelentkező visszavonja a hozzájárulását vagy tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatainak kezelése jogellenes módon valósul meg.

10.4 Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk):

A Jelentkező az általa megjelölt indok alapján kérheti személyes adatai kezelésének felfüggesztését, azok zárolását, amelynek alapján – a tárolást kivéve – a személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen műveletet csak a Jelentkező hozzájárulásával végezhet az Adatkezelő. A korlátozás indoka lehet:

 • a Jelentkező vitatja a kezelt adat pontosságát (a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát);
 • az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, azonban a Jelentkező valamely okból ellenzi az adatok törlését;
 • a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen (a korlátozás a tiltakozás jogosságának megállapításáig tart).

 

10.5 Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):

A Jelentkező az ok megjelölésével tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő vagy harmadik felek érdekében, illetve kizárólag közérdekből történik – kivéve azt az esetet, ha az Adatkezelő bizonyítja az adatkezelést indokló jogszerű ok elsőbbségét a Jelentkező érdekéhez képest.

A Jelentkező bármikor tiltakozhat, ha direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából, illetve tudományos kutatási vagy statisztikai célból kezelik az adatait. A marketing célú adatkezelés megszüntetését a Jelentkező minden esetben indokolás nélkül kérheti, és annak teljesítését az Egyesület semmilyen okból nem tagadhatja meg.

 

10.6 Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):

A Jelentkező jogosult a hozzájárulása vagy szerződés alapján automatizált módon kezelt személyes adatairól másolatot kapni valamely tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Az Egyesület nem akadályozhatja meg a Jelentkezőt abban, hogy ezeket az adatokat más adatkezelő részére továbbítsa, illetve a Jelentkező kérése esetén – ha az technikailag lehetséges – maga köteles azokat továbbítani a megjelölt másik adatkezelő részére.

 

10.7 Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk):

A Jelentkező jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt már végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

10.8 Jogorvoslathoz való jog (GDPR VIII. fejezet):

Amennyiben a Jelentkező nem ért egyet a megkeresése alapján hozott döntéssel, vagy jogszabálysértést észlel az Egyesület adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, jogosult bírósághoz fordulni vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

telefonszám: +36 (1) 391 1400;

faxszám: +36 (1) 391 1410;

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: http://www.naih.hu

Az Egyesület a Jelentkező által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló valamennyi kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről a Jelentkezőt írásban – vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton értesíti.

Az Egyesület a Jelentkező általi jogérvényesítéssel kapcsolatos feladatait ingyenesen látja el, kivéve, ha a Jelentkező ismételten és megalapozatlanul gyakorolja jogait, mely esetben az Egyesület joga van arra, hogy az ezzel közvetlen összefüggésben felmerült költségeinek megtérítését követelje.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás